Lovgivning

I Tyskland er rammerne for virksomheders ageren på mange måder bestemt af lovgivning. Især arbejds- og socialforsikringslovgivningen har betydning for virksomheder, som vil etablere sig i Tyskland.

Lovgivning, erhvervsliv, Schleswig-Holstein

Arbejdslovgivning

Der findes et stort antal arbejdsretslige forskrifter i Tyskland, f. eks. loven om fortsat lønudbetaling, forbundsferielovgivningen, lov om opsigelsesfrister for ansatte, loven om tryghed i ansættelsen, arbejdstidsreglerne, barsels- og ungdomsarbejdslovene og mindstelønslovgivningen. Arbejdskontrakten kan indgås formløst, hvis ikke lovgivning og overenskomstaftaler påbyder en undtagelse. Generelt bør der ikke ses bort fra en skriftligt fikseret aftale. Arbejdsaftalens parter kan aftale, hvilken lovgivning, der skal gælde for aftalen. Hvis der ikke træffes en sådan aftale, gælder lovgivningen i det land, hvor arbejdstageren udfører størstedelen af sit arbejde, selvom denne en overgang udsendes til et andet land. Hvis arbejdstageren sædvanligvis ikke udfører sit arbejde i et og samme land, gælder lovgivningen i det land, hvor den filial ligger, hvor medarbejderen er ansat. Hvis du ønsker yderligere informationer om arbejdsretslige forskrifter, er du velkommen til at ringe til os eller skrive en e-mail.

Socialforsikringslovgivning

Det tysk socialforsikringssystem omfatter følgende lovpligtige forsikringer:

  • Pensionsforsikring (a)
  • Arbejdsløshedsforsikring (b)
  • Sygesikring (c)
  • Plejeforsikring (d)
  • Ulykkesforsikring (e)

De nævnte forsikringer gælder for alle beskæftigede i Tyskland, hvis indkomst ligger under en grænse, som fastlægges i lovgivningen.
Indbetalingerne til forsikringerne (fra a) til d)) deles ligeligt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Indbetalingerne til erhvervs-ulykkeforsikringen skal arbejdsgiveren betale alene. Beregningsgrundlaget for indbetalingernes størrelse er medarbejderens årsindkomst. Indbetalingerne fra a) til d) trækkes i månedslønnen og overført fra arbejdsgiveren til socialforsikringsinstitutionerne.

Udlændinge er ikke undtaget fra socialforsikringspligten, medmindre deres arbejde er af midlertidig natur. Der findes talrige mellemstatslige aftaler, som træder i kraft, hvis en udlænding senere forlader forbundsrepublikken.

WTSH GmbH formidler den nødvendige kontakt til egnede rådgivningspartnere i spørgsmål angående socialforsikringspligter.

Lovgivning