Presse

Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) er Schleswig-Holsteins centrale erhvervsfremmeinstitution. Det er WTSHs opgave med sit virke at bidrage til, at værditilvæksten øges, og at der skabes nye jobs i Schleswig-Holstein.

Dens målsætninger er,

 • at vinde virksomheder for en placering i Schleswig-Holstein,
 • at initiere og ledsage etableringen af nye virksomheder i Schleswig-Holstein,
 • at ledsage eksisterende virksomheders fremstød på udenlandske markeder,
 • at støtte eksisterende virksomheder i deres innovationsprocesser og at
 • binde fagfolk eller vinde dem for Schleswig-Holstein.

Rammedata WTSH

Grundlæggelse

2004 ved en fusion af Technologie-Transfer-Zentrale Schleswig-Holstein GmbH (ttz) og
Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein GmbH (WSH)

Hovedsæde

Kiel, med filialer i Flensburg, Lübeck og Elmshorn og udlandskontorer i Hangzhou (Kina), São Paulo (Brasilien), Moskva (Rusland), Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesien) og NeNew Delhi (Indien).

Ejerkreds

 • Delstaten Schleswig-Holstein (51%)
 • Industri- og handelskamre (40%)
 • Delstatens højere læreanstalter (4,5%)
 • Delstatens håndværkskamre (4,5%)

Medarbejdere

ca. 80 inkl. filialer og kontorer i udlandet

Presse-Kit som download

Wirtschaftsförderung og Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) er Schleswig-Holsteins centrale erhvervsfremmeinstitution. Dens ejere er delstaten Schleswig-Holstein (51%), Industri- og handelskamrene (40%), delstatens højere læreanstalter (4,5%) og delstatens håndværkskamre (4,5%). Ejerskabsstrukturen dokumenterer målsætningerne at slå bro mellem videnskab og erhvervsliv og at sammenføre emnerne teknologi og marked, for på den måde at kunne leve op til små og mellemstore virksomheders behov for støtte til ikke blot at generere innovationer, men også at omsætte disse til succesfuldt markedsførte produkter.

Det er WTSHs opgave med sit virke at bidrage til, at værditilvæksten øges og at der skabes nye jobs i Schleswig-Holstein.
Dens målsætninger er,

 • at vinde virksomheder for en placering i Schleswig-Holstein,
 • at initiere og ledsage grundlæggelsen af nye virksomheder i Schleswig-Holstein,
 • at ledsage eksisterende virksomheders fremstød på udenlandske markeder,
 • at støtte eksisterende virksomheder i deres innovationsprocesser og at
 • binde fagfolk eller vinde dem for Schleswig-Holstein.

Fra disse målsætninger afledes aktivitetsområder, som inddeles i tre ydelsesblokke:

 • Markedsføring af Schleswig-Holstein som hjemstavn for erhvervsliv
 • Etablering og
 • Bestandsudvikling (med kærnepunkterne innovation og eksporterhverv).

WTSH anvender omkring 75% af sine ressourcer til udvikling af det bestående erhvervsliv, fordi det ud fra en lønsomheds-analyse er mere effektivt at udvikle en eksisterende virksomhed end at etablere en ny. Ydelsesblokkene supplerer hinanden gensidigt og er tæt sammenvævede. “På tværs“ af disse ydelsesblokke bearbejder WTSH intensivt cluster- og branchenkærneområder, for at give disse for Schleswig-Holstein betydningsfulde erhvervsområder særlige impulser.

Med markedsføringen af placeringen i delstaten, er målsætningen at præsentere Schleswig-Holstein som interessant område, for erhvervsliv såvel som sted at bo og arbejde og dermed ikke blot at berede jorden for nyetableringer, men også for at styrke eksisterende virksomheders bestræbelser på at holde på god arbejdskraft.

Udover organiseringen af markedsføringen af Schleswig-Holstein til erhvervslivet tilbyder WTSH en bred vifte af tjenesteydelser til støtte for placeringen (placeringsrådgivning) af virksomheder. Sammen med opstart og organisatorisk rådgivning i placeringsprocesser har ledsagelsen af virksomheder med interesse for en placering i Schleswig-Holstein stor betydning. Da det er en eksplicit målsætning at tiltrække teknologiorienterede producerende virksomheder, har ledsagelsen af placeringsprojektet gennem WTSHs teknologiske fagkompetence betydelig relevans. Derfor rådgives disse projekter af teams, som trækker på både placeringsafdelingens konsulenter og innovationsafdelingens teknologieksperter. Derudover kan der også søges rådgivning hos fagfolkene i udlandsafdelingen, så heller ikke støttemuligheder herfra overses.

Under kærnepunktet innovation (innovationsådgivning) i udviklingen af bestående virksomheder er opgaven at vise firmaerne udgangspunkter og gennemførelsesmuligheder for innovationsprojekter, og at ledsage disses realisering. I denne sammenhæng har rådgivningen omkring beskyttelse af ideer og oprettelsen af samarbejder både mellem forskellige virksomheder og mellem videnskab og erhvervsliv (Teknologi Scouting) stor betydning. WTSHs funktion som central for alle delstatsregeringens innovationsorienterede støtteprogrammer (støtterådgivning) har her eminent betydning.

WTSHs udlandsteams (Eksportrådgivningen) analyserer små og mellemstore virksomheders eksportpotentiale og peger mod konkrete markedsindføringsstrategier, som tager udgangspunkt i virksomhedens konkrete position. I den forbindelse ligger fokus på de nye vækstøkonomier, som byder på et stort potentiale men også på høje barrierer for små og mellemstore virksomheder (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Malaysia og Indonesien). Via de opbyggede støttende infrastrukturer, de såkaldte Schleswig-Holstein Business Center, står effektive støtteindretninger til rådighed på målmarkederne. Derudover tilbyder WTSH indenfor rammerne af sin messeservice virksomhederne deltagelse i schleswig-holsteinske eller nordtyske fællesstande på store internationale messer og indenfor rammerne af European Enterprise Network (EEN) praktisk hjælp til udvikling af forretnings-, teknologi- og projektpartnerskaber.

På clusterområdet handler det først og fremmest om, at arbejde intensivt med de kærnebrancher, som er relevante for Schleswig-Holstein. Når virksomheder indenfor ernæring, digital økonomi og maritimt erhverv bringes sammen i netværk, kan samarbejder opstartes og synergier skabes også udover clustergrænserne.

Hvad vi har opnået

Vi har:

 • tiltrukket 400 virksomheder og dermed bidraget til skabelsen af knap 9.000 jobs i Schleswig-Holstein
 • opstartet mere end 790 samarbejdsprojekter mellem erhvervslivet og de højere læreanstalter
 • gennemført mere end 4.700 innovationsrådgivningsprocesser
 • gennemført mere end 2.000 rådgivningsprocesser om opfinder- og patentstrategier
 • gennemført mere en 3.700 researchopgaver indenfor patent- og markedsovervågning
 • hjulpet mere end 1.500 schleswig-holsteinske virksomheder med udlandsaktiviteter
 • organiseret omkring 100 fælles stande på internationale messer med deltagelse af mere end 1.200 virksomheder fra Nordtyskland

Årligt støtter vi omkring 70 innovationsprojekter med en samlet støttevolumen på 9 mio. euro.

Vores partnere